Seuran säännöt

Heinolan Tanssikerho ry toimintasäännöt


1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Heinolan Tanssikerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Heinolan kaupunki Etelä-Suomen läänissä. seura on perustettu marraskuun 18. päivänä vuonna 1974 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seuran toiminta-alueena on Heinola lähiympäristöineen.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa, erityisesti tanssiurheilua, ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää seuratoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 • Tarjoamalla jäsenilleen:
  • kunto- ja terveysliikuntaa
  • kilpailutoimintaa
  • harjoitus- ja valmennustoimintaa
  • ohjaustoimintaa
  • liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
  • muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • koulutustoimintaa
 • Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
 • Harjoittamalla julkaisutoimintaa
 • Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.
 • Toimintansa tukemiseksi seura voi
  • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä
  • hankkia varoja järjestäen huvi-, kilpailu- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. 

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.  Erottamispäätöksessä on mainittava sen peruste. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös seuran kokouksen tutkittavaksi. Kirjallinen valitus on osoitettava seuran kokoukselle ja jätettävä hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun jäsen on saanut tietoonsa erottamispäätöksen. Erottamisasia on mainittava Seurakokouksen kokouskutsussa. Jos seuran kokous, kuultuaan hallitusta ja erotettua sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset, hyväksyy hallituksen erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti. Muussa tapauksessa erottamispäätös raukeaa. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun määrää seuran varsinainen kokous. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksusta. Liittymismaksu on kertaluontoinen eikä sitä palauteta.

9 § Seuran varsinainen kokous

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain tammi-toukokuussa. Seuran kokoukseen voidaan hallituksen niin päättäessä etäosallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Seuran kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

10 § Kokouskutsut

Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai seuran internet -sivuilla.

11 § Seuran kokousasiat

Seuran  varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä esitetään toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille, sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta

8. Käsitellään ja vahvistetaan hallituksen esitys seuraavaa tilikautta koskevaksi toimintasuunnitelmaksi

9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

11. Päätetään seuraavana tilikautena hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista ja kulukorvausten perusteista

12. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavaa tilikautta koskeva talousarvio

13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, hallituksen jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle

15.Valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi

16. Päätetään seuran kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen julkaisutavasta

17. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

18. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Ylimääräinen kokous 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, kun se katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä enintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä edellä mainituin tavoin on pyydetty.  Myös seuran kokous voi päättää ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.

Ylimääräisen kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kuten 9§:ssä määrätään.

13 § Pöytäkirja
Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 § Äänestys
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15§ Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4 jäsentä ja 1 varajäsen. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 4. Vastata seuran taloudesta
 5. Pitää jäsenluetteloa
 6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen varsinaista kokousta.

16 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

17 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa.

18 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

22 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.